Spektrofotometr UV-1800

Spektrofotometr UV-1800

Spektrofotometr UV-1800 jest wszechstronnym, uniwersalnym spektrofotometrem UV-VIS z funkcją skanowania. Może być używany do badań medycznych, monitorowania stanu środowiska, do badań jakości różnych produktów w tym żywności, w agrochemii, do celów naukowych i szkoleniowych na uniwersytetach, w metalurgii, geologii, przy produkcji maszyn, w przemyśle petrochemicznym. Jest użytecznym narzędziem do wykonywania analiz jakościowych i ilościowych.
Spełnia różne wymogi użytkowników. Posiada rozbudowane funkcje edycji widma m.in. automatyczne wyszukiwanie pików, liczenie pochodnej, obliczenia aktywności, możliwość konwersji wykresu w funkcji absorpcji na transmitancję i odwrotnie itp. Oprogramowanie posiada również predefiniowane funkcje do analiz białek, RNA i DNA.

Dodatkowe informacje

Model: UV-1800, spektrofotometr skanujący
Zakres długości fali: 190-1100 nm
Precyzja długości fali: +/- 0.5 nm
Powtarzalność długości fali: 0.2 nm
Szerokość pasma spektralnego: 2.0 nm (5 nm, 1 nm opcjonalnie)
Detektor: Fotodioda krzemowa
Źródło światła: Halogenowa lampa wolframowa, lampa deuterowa
Monochromator: Jednowiązkowy
Dokładność fotometryczna: +/- 0.5% T (0-100% T), +/- 0.002 A (0-0.5 A), +/- 0.004 A (0.5-1 A)
Powtarzalność fotometryczna: 0.2% T
Światło rozproszone: ≤0.1% T (NaI przy 220 nm; NaNO2 przy 340 nm)
Tryby pracy: T, A, C, E
Stabilność: 0.002 A/h (w 500 nm, po rozgrzaniu)
Zakres fotometryczny: -0,3~3 A
Wymiary: 530 × 410 × 210 mm
Waga: ok. 18 kg