Spektrometry AAS || FAAS, GFAAS
Spektrometry AAS

Spektrometry AAS (2)

Posiadamy w sprzedaży spektrometry absorpcji atomowej ASA w wersjach z atomizacją płomieniową (FAAS) i z piecem grafitowym (GFAAS). Zastosowanie atomizera elektrotermicznego polepsza limity detekcji w porównaniu do atomizera płomieniowego. Absorpcyjna spektrometria atomowa (w skrócie ASA lub AAS - Atomic Absorption Spectrometry) jest metodą analityczną wykorzystywaną do oznaczania śladowych ilości pierwiastków chemicznych w próbkach stałych, ciekłych i gazowych. Spektrometry ASA są szeroko stosowane do oznaczania zawartości metali ciężkich w glebie, ściekach itp.

Absorpcyjna spektrometria atomowa wykorzystuje zjawisko absorbowania przez atomy będące w stanie podstawowym promieniowania o ściśle określonej długości fali. Wzbudzenie następuje po pochłonięciu odpowiedniej porcji energii, charakterystycznej dla danego pierwiastka (charakterystyczne długości fal). W technice tej jako źródła światła używa się zwykle lamp z katodą wnękową (hollow cathode lamp) wykonanych z odpowiedniego pierwiastka. Kiedy promieniowanie elektromagnetyczne przechodzi przez parę atomową, jest przez nią absorbowane. Stężenie pierwiastka wyznacza się na podstawie zarejestrowanej wielkości absorpcji, przy wykorzystaniu odpowiedniej krzywej wzorcowej. Ilość oznaczanych pierwiastków jest zależna od ilości posiadanych lamp z katodą wnękową. Jedna lampa katodowa przeznaczona jest dla jednego konkretnego pierwiastka.

Spektrometr ASA AAS9000 to jednowiązkowy spektrometr absorpcji atomowej ASA z atomizacją płomieniową oraz piecem grafitowym. Łączy w sobie dwie techniki AAS dzięki zainstalowaniu dwóch atomizerów, płomieniowego FAAS oraz elektrotermicznego GFAAS. Główną…
Spektrometr AAS6000 to jednowiązkowy spektrometr absorpcji atomowej ASA w wersji płomieniowej. Wyposażony jest w kontrolowany z poziomu komputera uchwyt na 8 lamp katodowych. Wszystkie parametry pomiaru mogą być definiowane poprzez…